EN

Bolagsordning

Smart Eye Aktiebolag (publ) 556575-8371

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Smart Eye Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Programvaruproduktion (innovation av hård och mjukvara samt konsultverksamhet).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 10 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Därvid ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, iförekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
 1. a)  fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 2. b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 2. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuellasuppleanter i förekommande fall.
 3. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen (1975:1385) ellerbolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 0101 — 1231.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Tillbacks till toppen